Regulamin

Ogólne Warunki Umowy i Regulamin

 

§1 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

1.       Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania Pojazd, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2.       Aby wypożyczyć Pojazd Najemca musi spełniać następujące warunki:

- ukończone 20 lat i nie więcej niż 67 lat,
- posiadanie Prawa Jazdy co najmniej przez 1 rok,
- wpłata kaucji zwrotnej,
- uiszczenie należności z góry,                                                                                                                                                                                                - zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu,

- przedstawić dokument tożsamości (ze zdjęciem), (dostarczyć ksero lub udostępnić do skserowania)
- przedstawić prawo jazdy (dostarczyć ksero lub udostępnić do skserowania)

3.   Zapłata za wynajem oraz wpłata kaucji następuje z góry.

4.    Najemca może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin po upływie terminu zwrotu Pojazdu, bezpośrednio w firmie Wynajmującego, telefonicznie (+48 693 249 290) lub ( +48 535 320 320).

5.   Przedłużenie wypożyczenia Pojazdu następuje na podstawie stawek jak przy wypożyczeniu.

6.   W przypadku nie oddania Pojazdu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy, Wynajmujący zgłasza na Policję zaginięcie Pojazdu.

7.   Najemca zwraca Pojazd w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia powyżej 2 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty karnej za każdą dodatkową dobę wypożyczenia.

 

§2 KAUCJA I „ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁASNA”

1.   Najemca wpłaca kaucję w kwocie określonej w tabeli „Warunki Wynajmu” jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Jak również Najemca zgadza się na nałożenie tzw. „Odpowiedzialności Własnej” w kwocie do 4 000 zł netto na pokrycie kosztów napraw i kar umownych. W przypadku kasacji samochodu z winy Najemcy, Wynajmujący obciąża Najemcę  kwotą równowartą ceny rynkowej pojazdu.

2.   Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie Pojazdu. 

3.   Wynajmujący zatrzyma kaucje lub jej część jak również nałoży Odpowiedzialność własną na Najemcę, w przypadku naruszenia warunków umowy żądając kwoty ustalonej w „Cenniku opłat dodatkowych”.

 

§3 WARUNKI KOŻYSTANIA Z WYNAJĘTEGO POJAZDU

1.   Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji Pojazdu, a w szczególności do:

- posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym

- zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu i uruchamianie alarmów

- nie pozostawianie w Pojeździe dokumentów rejestracyjnych w czasie przebywania poza nim

- wykonywanie własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności:

>Tankowanie Pojazdu właściwym paliwem

>Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

>Sprawdzanie i uzupełnianie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o parametrach technicznych określonych przez Wynajmującego

>Kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek

>Kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu

- przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego

2.   Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy

3.   Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy. W przypadku stwierdzenia naruszeni niniejszego zakazu , na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 1 500 zł.

4.   Bez zgody Wynajmującego, Pojazd nie może opuszczać terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie Pojazdu poza krajami Unii Europejskiej.

   4.1 W przypadku opuszczenia przez Pojazd granic RP bez otrzymania zgody Wynajmującego, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w kwocie wskazanej w Cenniku.

   4.2 W sytuacji opuszczenia przez Pojazd terytorium RP, wszelkie koszty ewentualnych napraw Pojazdu, holowania Pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń, pokrywa w pełnym zakresie Najemca.

5.   Zabronione jest:

- dokonywanie przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego

- palenie tytoniu itp. w Pojeździe

- przewożenie zwierząt

- podnajmowanie Pojazdu oraz jego udostępnianie osobie innej niż Użytkownik wskazany w Umowie

- holowanie innych pojazdów

- przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu

 

 

Strona 2/3

6.   Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowani opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem

7.   Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania Umowy.

8.   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione przez Najemcę w Pojeździe.

 

§4 USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

1.   Pojazd posiada pełne ubezpieczenie OC/AC/NNW. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W szczególności ubezpieczeniem tym nie są objęte szkody powstałe przy kierowaniu Pojazdem przez osobę nie posiadającą odpowiednich lub ważnych uprawnień, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, jazdy po bezdrożach, utraty dokumentów lub kluczyków Pojazdu, wobec czego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek wymienionych czynników.

2.   W przypadku kiedy Pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku drogowego:

- Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z  Wynajmującym i postępowaniem zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku nie poinformowania w czasie 2 godzin od zdarzenia o tym fakcie Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem

- Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkodzenie

- Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym Pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenie, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania przez niego od Policji potwierdzenia winy kierującego innym Pojazdem oraz uzyskanie danych sprawcy i jego polisy OC.

3.   W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca musi w przeciągu 1 godz. od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz w ciągu 24 godzin zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty od Pojazdu. W przypadku gdy Pojazd zostanie skradziony/utracony wraz z dowodem rejestracyjnym lub kluczykami Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego Pojazdu.

   3.1 W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jak również w przypadku utraty lub kradzieży Pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania Najemcy, Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego Pojazdu.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   W przypadku nie wywiązania się z warunków niniejszej umowy i powstania zobowiązania po stronie Najemcy, Najemca  ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wynajmującego Kancelarię.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.   Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.

4.   Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

5.   Najemca zezwala Wynajmującemu na udostępnianie oraz przetwarzanie swoich pełnych danych osobowych oraz nr telefonu w razie potrzeby wskazania sprawcy wykroczenia, przestępstwa lub nie wywiązania się z warunków umowy wynajmu samochodu.

6.   Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. W przypadku nie wywiązania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów itp. Biur Informacji Gospodarczej.

7.   Za złamanie któregokolwiek z warunków Umowy Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się w całości z powyższą Umową i Regulaminem oraz, że jest ona dla mnie zrozumiała i w pełni ją akceptuje oraz nie wnoszę zastrzeżeń do jej zapisów korzystając z usług firmy MULTUM Mirosław Ładniak.